මේ වගේ බලු බර්ත්ඩේ සප්‍රයිස් දෙන කෙල්ලො ඉන්නවන‍ෙ : මේ වගේ බලු බර්ත්ඩේ සප්‍රයිස් දෙන කෙල්ලො ඉන්නවන‍ෙ
 

 
717
 
676
 
633
 
723
 
626
 
681
 
607
 
687
 
561
 
800
 
581
 
593
 
550
 
772
 
600
 
609
 
710
 
671
 
742
 
576
 
671
 
658
 
612
 
727
 
781