කාලෙකින් ආපු තාත්තව දැකපු පුංචි දෝණි හැසිරැණේ කොහොමද බලන්නකො : කාලෙකින් ආපු තාත්තව දැකපු පුංචි දෝණි හැසිරැණේ කොහොමද බලන්නකො
 

 
717
 
676
 
634
 
723
 
626
 
681
 
608
 
687
 
561
 
800
 
582
 
593
 
550
 
772
 
600
 
609
 
710
 
671
 
742
 
576
 
671
 
659
 
612
 
727
 
781