අනේ අම්මපා බල්ලොත් කරන බලු වැඩ මෙහෙමත් බල්ලො ඉන්නවනේ ඉතින් : අනේ අම්මපා බල්ලොත් කරන බලු වැඩ මෙහෙමත් බල්ලො ඉන්නවනේ ඉතින්
 

 
472
 
433
 
389
 
476
 
366
 
458
 
376
 
442
 
335
 
553
 
333
 
367
 
336
 
520
 
348
 
376
 
457
 
445
 
493
 
336
 
436
 
407
 
367
 
493
 
486