අනේ අම්මපා බල්ලොත් කරන බලු වැඩ මෙහෙමත් බල්ලො ඉන්නවනේ ඉතින් : අනේ අම්මපා බල්ලොත් කරන බලු වැඩ මෙහෙමත් බල්ලො ඉන්නවනේ ඉතින්
 

 
944
 
888
 
842
 
939
 
846
 
876
 
813
 
909
 
784
 
1005
 
797
 
822
 
767
 
971
 
833
 
831
 
906
 
887
 
951
 
806
 
872
 
879
 
822
 
915
 
1015