අනේ අම්මපා බල්ලොත් කරන බලු වැඩ මෙහෙමත් බල්ලො ඉන්නවනේ ඉතින් : අනේ අම්මපා බල්ලොත් කරන බලු වැඩ මෙහෙමත් බල්ලො ඉන්නවනේ ඉතින්
 

 
317
 
334
 
437
 
294
 
409
 
329
 
403
 
291
 
497
 
281
 
302
 
283
 
471
 
309
 
326
 
413
 
409
 
442
 
294
 
399
 
353
 
321
 
457
 
424
 
330