විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම . : විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම .
 

 
666
 
622
 
577
 
659
 
562
 
629
 
546
 
631
 
510
 
747
 
520
 
539
 
489
 
717
 
538
 
547
 
661
 
613
 
677
 
519
 
619
 
597
 
542
 
674
 
718