විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම . : විදුලි ආදෙක් කන්න ගිහින් අවසානයේ කිඹුලෙකුට අත්වු අදහාගත නොහැකි ඉරණම .
 

 
717
 
676
 
634
 
726
 
627
 
681
 
608
 
688
 
562
 
802
 
582
 
593
 
551
 
772
 
600
 
609
 
711
 
672
 
743
 
577
 
672
 
662
 
612
 
730
 
781