පිස්සු හැදෙන කොල්ලො දෙන්නෙක් දාන සුපිරි කපල් ඩාන්ස් එක. : පිස්සු හැදෙන කොල්ලො දෙන්නෙක් දාන සුපිරි කපල් ඩාන්ස් එක.
 

 
878
 
826
 
772
 
871
 
772
 
812
 
751
 
823
 
704
 
940
 
734
 
745
 
697
 
911
 
759
 
762
 
850
 
830
 
880
 
729
 
808
 
808
 
752
 
858
 
933