සුදු මනුස්සයයි කිඹුලයි බලන්නකො සිතා ගත නොහැකි අවසානය : සුදු මනුස්සයයි කිඹුලයි බලන්නකො සිතා ගත නොහැකි අවසානය
 

 
878
 
827
 
772
 
871
 
772
 
812
 
751
 
823
 
704
 
940
 
734
 
745
 
698
 
911
 
759
 
763
 
851
 
830
 
881
 
729
 
808
 
808
 
752
 
859
 
933