සුදු මනුස්සයයි කිඹුලයි බලන්නකො සිතා ගත නොහැකි අවසානය : සුදු මනුස්සයයි කිඹුලයි බලන්නකො සිතා ගත නොහැකි අවසානය
 

 
643
 
595
 
565
 
642
 
549
 
610
 
525
 
612
 
493
 
727
 
502
 
521
 
472
 
697
 
520
 
526
 
640
 
601
 
656
 
500
 
601
 
578
 
523
 
655
 
693